Nedenfor finner du informasjon om oss, samt våre vedtekter.

InformasjonHalden Baptistmenighet er en åpen menighet der alle er velkomne!
 
Det er en menighet bestående av mennesker i alle aldre, der vi ønsker å fokusere på Jesus. Menigheten består av ca 250 medlemmer, i tillegg er det mange som er med i mye av arbeidet uten å være medlemmer. Det er disse menneskene til sammen som utgjør Halden Baptistmenighet.
 
Vi er derfor en menighet med mye forskjellig arbeid, men med et felles mål om å forkynne den levende Jesus for Haldens befolkning.

 


Vedtekter for Halden Baptistmenighet
Vedtatt i menighetsmøtet 20.11. 2005. (Revidert 8.12. 2010 og 13.5. 2012)§ 1 Navn
Menighetens navn er Halden Baptistmenighet. Kirkens navn er Baptistkirken Tabernaklet.

§ 2 Tilknytning
Halden Baptistmenighet er en selvstendig menighet tilsluttet Det Norske Baptistsamfunn. Med Bibelen som fundament og rettesnor bekjenner den seg til baptistisk tro og ordning.

§ 3 Rettslig status
Halden Baptistmenighet er en egen juridisk person som rår over egen formue, egen fast eiendom og de midler som til enhver tid tilflyter den. Menigheten hefter for egen gjeld.

§ 4 Formål
Halden Baptistmenighet skal forkynne evangeliet om Jesus Kristus i lokalsamfunnet. Den skal aktivt støtte arbeidet som Det Norske Baptistsamfunn og dets arbeidsgrener driver i Norge og i andre land. Etter vedtak kan menigheten finansiere og drive egne misjonsprosjekter.

Halden Baptistmenighet skal arbeide for medlemmenes trivsel. Den skal etter beste evne vise omsorg for sine medlemmer, støtte og hjelpe dem slik at de finner seg til rette i menighetens åndelige og sosiale fellesskap. Videre skal den så lagt råd er, hjelpe og oppmuntre det enkelte medlem til å bruke og utvikle sine nådegaver og evner. Halden Baptistmenighet samarbeider med andre menigheter på områder av felles interesse.

§ 5 Medlemskap
Alle som tror på Jesus Kristus, bekjenner han som sin frelser og lar seg døpe, eller allerede er døpt på bekjennelse av sin tro, kan bli medlem i Halden Baptistmenighet. Menighetsrådet og menighetsmøtet gjøres på forhånd kjent med kandidater som ønsker dåp og medlemskap.

Opphør av medlemskap skjer normalt når
- et medlem ber om overflytting til en annen menighet,
- et medlem ber om utmeldingsattest.

Utelukkelse av medlemmer kan skje
- når de hevder og praktiserer en lære som strider mot baptistisk tro og ordning,
- når de ved sin livsførsel vanærer Gud og ikke vil vende om fra sin synd på tross av samtaler med forstander og medlemmer av menighetsrådet. Et slikt vedtak fattes av menighetsmøtet med 2/3 flertall.

§ 6 Menighetens styring
Viseforstander: Viseforstander velges i menighetsmøtet blant menighetsrådets medlemmer. For øvrig konstituerer menighetsrådet seg selv.
Menighetsrådet: Menighetsrådet består av menighetens forstander og minst 8 medlemmer. Ved avstemminger i rådet har alle en stemme. Medlemmene velges for en periode på to år.

Menighetsrådet har sammen med forstander ansvar for den daglige ledelse av menighetens åndelige og praktiske arbeid. Det skal oppmuntre og hjelpe medlemmene til å virkeliggjøre formålet for Halden Baptistmenighet.
Menighetsrådet har sine faste møter. For øvrig kan menighetsrådet innkalles av forstander, viseforstander eller når tre av menighetsrådsmedlemmene ønsker det.
Menighetsrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede.
Menighetsrådet forbereder saker som skal behandles av menighetsmøtet. Menighetsrådets sekretær fører vedtaksprotokoll som godkjennes og underskrives av rådets medlemmer.

Menighetsmøtet
Menigheten er organisert med menighetsmøtet som øverste avgjørende myndighet. Det bør være minst 7 menighetsmøter hvert år, inkludert årsmøte 1 og 2.
Menighetsmøtet gjøres kjent med minst en ukes varsel, og saksliste skal være tilgjengelig senest ved siste offentlige møte før menighetsmøtet. Sakene avgjøres med simpelt flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Alle medlemmer har stemmerett i menighetsmøtet. Vedtak som fattes under menighetsmøtet, skal innføres i menighetens vedtaksprotokoll. Menighetsmøtet bestemmer samtidig hvem som skal iverksette vedtaket. Alle forslag skal være skriftlige.
Menighetsmøtet velger ordstyrer i menighetsmøtet.

§ 7 Menighetens årsmøte
Årsmøtet er delt i to. Første del, valgmøtet, avholdes i november. Andre del avholdes helst i februar, senest 15. mars, og behandler revidert regnskap, budsjett og årsmeldinger. Sakene skal være gjort tilgjengelig for medlemmene minst 14 dager før årsmøtet. Årsmøtet er beslutningsdyktig når menigheten er varslet på vanlig måte.

Årsmøte 1, Valgmøtet:
Årsmøtet ledes av den menighetsmøtet velger. De som forslås valgt til en oppgave i menigheten, skal på forhånd ha gitt sitt samtykke. Kandidater til menighetsrådet skal normalt ha vært medlemmer i menigheten i minst to år. Valgkomiteen legger fram komiteens forslag. Innstillingen bør være tilgjengelig senest på siste offentlige møte før årsmøtet.

Valg
For tjenester hvor valgperioden ikke er angitt, gjelder valgene for ett år.
Det skal velges:
- Menighetsrådsmedlemmer for to år,
- Viseforstander for to år,
- To sekretærer,
- Kasserer for to år,
- To revisorer,
- Ledere for hver virkegren som til enhver tid er i funksjon,
- Leder for og medlemmer av huskomiteen,
- Brannvernleder,
- Leder for og medlemmer av økonomiutvalget,
- Representanter for Kornsjøbukta Leirsteds styre,
- Representanter for Festningsgata Barnehage,
- Medlemmer av valgkomiteen.

Utvalg og komiteer kan opprettes i den utstrekning menigheten finner formålstjenlig. Menighetsrådsmedlemmer og viseforstander velges ved skriftlig avstemming. Øvrige valg gjøres ved simpelt flertall og ved håndsopprekking, dersom ingen forlanger skriftlig votering. Valgene gjøres ikke kollektivt.

Årsmøte 2:
Årsmøtet ledes av den menighetsmøtet velger.
Menighetsrådets skriftlige rapport skal inneholde et resymé over menighetens arbeid siste år, samt en vurdering av menighetens liv og virke. Rapporter, regnskap og budsjett godkjennes med simpelt flertall. Virkegrenenes skriftlige rapporter skal inneholde et resymé av siste års aktiviteter.

§ 8 Valgkomiteen
Valgkomiteen består av fem medlemmer. Tre av medlemmene velges av årsmøtet, to medlemmer velges av og blant menighetsrådets medlemmer. Den konstituerer seg selv med leder som innkaller til møtene. I valgkomiteen skal minst ett medlem gjenvelges.

§ 9 Vedtektsendring
For endring av disse vedtektene kreves minst 2/3 flertall i to påfølgende menighetsmøter. Endringsforslag skal være oversendt menighetsrådet for uttalelse senest én måned før behandling i menighetsmøtet. Forslagene skal være oversendt medlemmene 14 dager før menighetsmøtet.

§ 10 Oppløsning
Dersom menighetens virksomhet og dens organisatoriske funksjon etter vedtektene opphører, tilfaller menighetens aktiva Det Norske Baptistsamfunn.